Rajasthani Video

Seema Mishra Has been won so many awards Jhunjhunu nagar kala munch- Rajasthan Kokila 2002, Journlism association of Dainik Udyog 2002, sur Sangam(master madan mohan national sugam 1993, Sangeet Competition- DG civil defence -Rajasthan-Prashati Patra+Gold Medal-2000, Ghumar Platinum Disc Award(by Hon. Mr. Anshuman Singh -Governer of Rajasthan-2002, Bharat Vyas Award -Calkata, shri Roop Ramka Lokgeet Puraskar Award 2005(by shri shiv Raj Patil (home minister of India)